ANVÄNDARVILLKOR

Allmänt

Dessa användarvillkor gäller för www.scenkonsttorget.fi – nätsidan (hädanefter ”Scenkonsttorget”), som upprätthålls av Centre for Practise as Research in Theatre vid Tammerfors universitet (adress: Centre for Practise as Research in Theatre, 33014 Tammerfors universitet). Genom att registrera sig på Scentorget godkänner användaren dessa användarvillkor och förbinder sig att följa dem. För de tjänster som inte kräver registrering, godkänner och förbinder sig användaren att följa dessa villkor, genom att använda Scenkonsttorgets tjänster.

Scenkonsttorgets verksamhet och avgifter

Scenkonsttorget är en mötesplats för säljare och köpare av föreställningar. Det är gratis att använda och registrera sig på Scenkonsttorget. På Scenkonsttorget hittas aktuella turnerande produktioner av professionella utövare av teater, dans och cirkus (se Föreställningar) och information om köpare av turnerande scenkonst (se Köpare).   

Användaren ansvarar själv för sina användaravgifter som uppkommer av användningen av Scenkonsttorget eller av avgifter som uppkommer för en tredje part av användningen av Scenkonsttorget (exempelvis användaravgifter av internet och telefonsamtalsavgifter).

Ansvar för innehåll och funktion

Scenkonsttorget ansvara inte för det material som är publicerat av dess registrerade användare. Scenkonsttorget ansvarar inte heller för hur äkta eller aktuellt sidans innehåll är. Detta gäller material som är publicerat av köpare och säljare av föreställningar på deras egna sidor. Registrerade användare ansvarar själva för det material som de skapat för Scenkonsttorget och för att materialet stämmer.

Scenkonsttorgets upprätthållare, Centre for Practise as Research in Theatre, ansvarar endast för riktigheten av det material som den själv producerat. Scenkonsttorget ansvarar inte heller för innehållet av föreställningar som säljs på sidan.

En registrerad användare ansvarar själv för att hen har alla upphovsrätter som behövs och andra aktuella immateriella rättigheter och/eller att hen har alla rättsinnehavares medgivande för allt det material som hen har publicerat på Scenkonsttorget. Användaren ansvarar själv för alla kostnader och ersättningar som orsakas av immateriella tvister som har uppkommit av det material som har skapats för Scenkonsttorget.
Scenkonsttorget eller dess upprätthållare ansvarar inte för att Scenkonsttroget fungerar felfritt eller utan funktionsavbrott. Scenkonsttorget eller dess upprätthållare är inte heller ersättningsansvariga för möjliga skador som orsakats av Scenkonsttorgets tekniska problem.

Scenkonsttorget eller dess upprätthållare ansvarar inte för skador som möjligtvis orsakas föreställningarnas säljare, köpare eller en tredje part. Dessa skador kan ha orsakats av innehållet av det material som skapats för Scenkonsttorget; fördröjning eller felaktigheter i föreställningar; eller av att en tredje part på annat sätt bryter mot antingen Scenkonsttorgets regler, ikraftvarande lag eller en utomstående parts akt eller försummelse som strider emot tredje mans rättigheter.

Vem kan registrera sig?

De användare som registrerar sig på Scenkonsttorget ska ha full rättshandlingsförmåga och kan vara juridiska eller fysiska personer. De som registreras ska följa dessa användarvillkor samt lag och god sed.

En organisation som köper turnerande scenkonst kan registrera sig som köpare.

En föreställning kan registreras på Scenkonsttorget, om medlemmarna i föreställningens arbetsgrupp har yrkesutbildning inom teater, dans eller cirkus och/eller hör till ett fackförbund för teater, dans eller cirkus eller har en omfattande professionell/konstnärlig erfarenhet.

Användarnamn och lösenord

När användaren registrerar sig får användaren ett personligt användarnamn och lösenord. Dessa förbinder sig användaren att förvara omsorgsfullt och se till att dessa inte sprids till andra än användaren. Det är användaren som ansvarar för vad som görs med användarnamnet och lösenordet.

Andra villkor

Användaren ger upprätthållaren rättighet att utan ersättning editera, kopiera, publicera eller på annat sätt göra materialet tillgängligt som användaren har tillgängliggjort för Scenkonsttorget.

Det är absolut förbjudet att i kommersiellt syfte kopiera eller publicera annonser och material som finns på Scenkonsttorget.

Upprätthållaren har enligt eget övervägande rätt men inte plikt att när som helst ta bort en registrerad användare och det material denna användare skapat för Scenkonsttorget, om användaren eller materialet har brutit mot antingen dessa användarvillkor, lag eller god sed, eller om en myndighet ber om det.

Finlands lag tillämpas på dessa användarvillkor. Oenigheter i användning av Scenkonsttorget eller i samband med användningen löses i första hand genom förhandlingar.  Ifall det inte går att samråda och enighet inte uppnås, löses saken i Birkalands tingsrätt. En konsument har rätt att väcka talan i den underrätt i den domkrets där användaren i Finland har sin hemvist. Konsumenten har också rätt att föra oenigheten till prövning hos konsumentklagonämnden.

Upprätthållaren har rätt att när som helst ändra på Scenkonsttorgets användarvillkor. Ändringarna stiger i kraft när det har meddelats om dessa på Scenkonsttorget och när de ändrade villkoren är tillgängliga på Scenkonsttorget. De ikraftvarande användarvillkoren finns på Scenkonsttorget. Användaren anses ha accepterat möjliga ändringar i användarvillkoren då hen använder Scenkonsttorget efter att ha fått vetskap om ändringen.

Datasekretess

Baserar sig på Personuppgiftslagens 10§

Scenkonsttorget är bunden att skydda sina användares personliga integritet enligt personuppgiftslagen (523/1999), lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004) samt enligt annan tillämpbar lagstiftning. Uppsamlingen av information beskrivs närmare i registerbeskrivningen.

Godkännande av behandling av personuppgifter

Användaren accepterar registerbeskrivningens villkor genom att använda Scenkonsttorget. Ifall användaren inte godkänner registerbeskrivningens villkor, har användaren inte rätt att använda Scenkonsttorget.

Registrering av information och dess användning

Upprätthållaren registrerar självmant de uppgifter användaren givit om sig själv i samband med registreringen i kunddatabasen. Uppgifterna används och behandlas för att förverkliga Scenkonsttorget och för ändamål som för att sköta om och utveckla tjänsten såsom kundkommunikation, analys och statistik. Personuppgifter behandlas enligt Scenkonsttorgets registerbeskrivning och enligt lag som skyddar integriteten och annan tillämplig lagstiftning.

Registerbeskrivning
Registerbeskrivningen är i enlighet med personuppgiftlagens 10§ (523/1999).

Registeransvarige
Centre for Practise as Research in Theatre
33014 Tammerfors universitet

Personen som sköter om register ärenden
Matias Palo
+358 40 190 4069
matias.palo@uta.fi

Registrets namn
Scenkonsttorgets kundregister.

Grunden för att ha registret
Personen har registrerat sig som Scenkonsttorgets användare.

Användningsändamål för registret
Personuppgifter behandlas för att upprätthålla Scenkonsttorgets kundregister och för att möjliggöra arkivering. Registret kan också användas för att utveckla Scenkonsttorgets verksamhet samt för statistiska ändamål. Personuppgifter behandlas enligt vad personuppgiftslagen tillåter och förutsätter.

Uppgifter som registret innehåller
I personregistret finns följande information:

Ordinarie informationskällor
Information gällande användaren fås i regel av användaren i samband med registrering eller senare då användaren använder Scenkonsttorget.

Överlåtande av information och informationsöverflyttning utanför EU eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
Information överlämnas inte utanför Scenkonsttorgets upprätthållning.
Information förflyttas eller överlämnas i regel inte utanför EU eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Den registrerades rättigheter
Den registrerade har rätt att granska den information som registrerats om hen i registret och korrigera uppgifterna vid behov. Kommunikation angående granskningsrätten bör göras skriftligt och undertecknat till adressen Centre for Practise as Research in Theatre, 33014 Tammerfors universitet. Ifall den registrerade informationen är felaktig, kan den registrerade be den registeransvarige personen (Matias Palo, +358 40 190 4069, matias.palo@uta.fi) att korrigera uppgifterna.

Principer för skyddandet av registret
Endast de arbetare som har för sitt jobb rätt att behandla personuppgifter, har rätt att använda systemet som innehåller kunduppgifter. Varje användare har ett eget användarnamn och lösenord till systemet. Informationen samlas i databaser, som är skyddade med brandväggar och lösenord samt andra tekniska medel.

*Baserar sig på personuppgiftslagens 10§
10 §
Registerbeskrivning
Den registeransvarige skall göra upp en registerbeskrivning över personregistret, av vilken skall framgå
1) den registeransvariges och vid behov dennes företrädares namn och kontaktinformation,
2) ändamålet med behandlingen av personuppgifter,
3) en beskrivning av gruppen eller grupperna av registrerade och de uppgifter eller uppgiftskategorier som hör samman med dessa,
4) vart uppgifter i regel lämnas ut och huruvida uppgifter översänds till stater utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, samt
5) en beskrivning av principerna för skyddet av registret.
Den registeransvarige skall hålla registerbeskrivningen allmänt tillgänglig. Från denna skyldighet kan göras undantag, om det är nödvändigt med hänsyn till statens säkerhet, försvaret eller den allmänna ordningen och säkerheten eller för förebyggande eller utredande av brott eller för tillsynsuppgifter som anknyter till beskattningen eller den offentliga ekonomin.

(3§ personregister är en datamängd som innehåller personuppgifter och som består av anteckningar som hör samman på grund av sitt användningsändamål, och som helt eller delvis behandlas med automatisk databehandling eller har ordnats som ett kartotek, en förteckning eller på ett annat motsvarande sätt så att information om en bestämd person kan erhållas med lätthet och utan oskäliga kostnader;)